Algemene voorwaarden webshop

VERSIE 1.0 - geldig vanaf 26.11.2020

De klant-consument kan, volgens de artn. VI.47 tot VI.53 WER, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen, schriftelijk zijn verzakingsrecht uitoefenen. Indien gewenst kan daarvoor gebruik worden gemaakt van een modelformulier.

Algemeen:

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de bestellingen via de online webshop van Bouwhuis Mechelen BV. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen alvorens tot aankoop over te gaan.

Bouwhuis Mechelen BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in deze taal gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij deze taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Door zijn akkoord met de algemene voorwaarden aan te vinken, erkent hij meteen ook de taal waarin ze geschreven zijn voldoende machtig te zijn.

Hieronder zal een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen bepalingen die van toepassing zijn op de klant-consument, de klant-professioneel of op beide.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering
Artikel 7 - Herroepingsrecht

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Overmacht

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

Artikel 18 - Contractuele wanprestatie

Artikel 19 – Gebruik van persoonsgegevensArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet handelaar, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website

3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de professioneel in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die de informatie gemakkelijk toegankelijk maakt.

4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

5. Overeenkomst op afstand: Van een overeenkomst op afstand is sprake wanneer de overeenkomst gesloten wordt met communicatiemiddelen op afstand, dat wil zeggen zonder de persoonlijke aanwezigheid.

6. Klant: iedere consument of professioneel die via de website producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Bouwhuis Mechelen BV, met KBO nr. 0677.909.541, handelend onder de naam Bouwhuis Mechelen en met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Jubellaan 78.

Tel: +32 (0) 15 49 01 96

e-mail: info@bouwhuismechelen.be

Ressorterend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken Antwerpen, afdeling Mechelen.


De Bouwhuis Mechelen BV Online Shop is tijdens de kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer  +32 (0) 15 49 01 96 of via email info@bouwhuismechelen.be. Het betreft zowel informatie betreffende bestellingen, klachten, waarborgen en dienst na verkoop.


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bouwhuis Mechelen via de online shop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bouwhuis Mechelen en de klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

3. Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen partijen ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de tegenpartij.

4. Indien een specifieke voorwaarde of een gedeelte van een specifieke voorwaarde uit deze voorwaarden nietig is verklaard of onafdwingbaar blijkt, dan blijven de overige voorwaarden geldig en behouden ze hun uitwerking. De nietigheid of onafdwingbaarheid zal dus beperkt blijven tot de specifieke voorwaarde of het gedeelte van de specifieke voorwaarde dat nietig is verklaard of onafdwingbaar blijkt.


Artikel 4 – Aanbod

Het aanbod en assortiment zijn uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgisch grondgebied.

Het assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door een consument of professioneel.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel. Daarnaast bestaat de kans dat het product, t.o.v. de afbeelding, afwijkt naar vorm en kleur.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door Bouwhuis Mechelen. Bouwhuis Mechelen is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien ingevolge menselijke vergissing of technische storing de online shop een aanbod vermeldt dat, behoudens uitdrukkelijk aangegeven korting, redelijkerwijs niet de normale prijs voor dat product kan uitmaken, is Bouwhuis Mechelen hierdoor niet gebonden.

Wanneer de klant producten bestelt, dient hij zich zelf voldoende te informeren of deze geschikt zijn voor het gebruik dat hij beoogt. Indien naderhand blijkt dat hij zich dienaangaande vergiste, kan de overeenkomst daarom niet worden ontbonden.
Artikel 5 - De overeenkomst

 • De maatschappelijke zetel van Bouwhuis Mechelen waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;


Artikel 6 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering (enkel voor consumenten)

1. Met betrekking tot producten die niet begrepen zijn in artikel 9 heeft de consument het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

2. De consument kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar ...

3. Na annulering van de bestelling ontvangt de klant een bevestiging van de annulering via mail... en zal Bouwhuis Mechelen de reeds betaalde bedragen terugbetalen.

4. Indien de producten Bouwhuis Mechelen reeds hebben verlaten kan de consument de bestelling niet meer annuleren.

5. Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de producten geleverd en kan de consument het product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 7.


Artikel 7 – Herroepingsrecht (enkel voor consumenten)

 • De consument kan volgens de artn. VI.47 tot VI.53 WER, binnen 14 werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 dagen laat de consument toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel. Bouwhuis Mechelen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Tijdens deze bedenktermijn dient de consument het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren.

2. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren . Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het product één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het product uit te testen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

3. Alle meegezonden toebehoren, documentatie, garantiebewijzen, kopie factuur en verpakkingsmaterialen dienen te worden toegevoegd bij de retourzending.

4. Producten uit een bundel-aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer de klant een of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Indien een product wordt geretourneerd uit een bundel-aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Bouwhuis Mechelen zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.

5. Wanneer het verzakingsrecht wordt uitgeoefend, dienen de goederen in perfecte staat door de klant terug te worden bezorgd aan de Bouwhuis Mechelen binnen de 7 werkdagen na de uitoefening van het verzakingsrecht, dit op straffe van een schadevergoeding t.b.v. 25% van de koopprijs incl. BTW.

6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping (enkel voor consumenten)

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Bouwhuis Mechelen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping , terug betalen. Bouwhuis Mechelen mag echter wel wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft ontvangen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

3. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, dient Bouwhuis Mechelen deze bijkomende kosten niet te vergoeden.


Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht (enkel voor consumenten)

Overeenkomstig artikel VI.53,3° WER kan de consument-koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel verouderen.


Artikel 10 - De prijs

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro. De prijzen zijn inclusief BTW, recupel en BEBAT.

2. De normale en bijkomende leverings- en verzendkosten worden aangegeven.

3. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

4. In afwijking van het vorige lid kan Bouwhuis Mechelen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bouwhuis Mechelen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


Artikel 11 - Conformiteit en garantie

1. De klant is verplicht om de geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen. De klant verbindt er zich tevens toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of zichtbare non -conformiteiten dienen uiterlijk binnen de termijn van 5 werkdagen schriftelijk te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken/non-conformiteit op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

Wat betreft natuursteen wordt uitdrukkelijk door de koper aanvaard dat, gelet op de aard van het materiaal, zekere afwijkingen in kwaliteit, oppervlakte, kleur, tint, dikte, maat en rechtheid kunnen zijn, die niet als een niet-conformiteit kunnen worden beschouwd zolang deze afwijkingen binnen de door het WTCB vastgestelde marges blijven.

2. De BV Bouwhuis Mechelen is (enkel) t.a.v. de consument onderworpen aan de dwingende bepalingen i.v.m. de consumentenkoop. De BV Bouwhuis Mechelen is bijgevolg aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering. De klant dient evenwel elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen de BV Bouwhuis Mechelen in te stellen.

De BV Bouwhuis Mechelen conformeert zich tevens met de wet Productaansprakelijkheid met dien verstande dat zij nooit aansprakelijk is indien de schade die wordt veroorzaakt niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook aan een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

Wat betreft tweedehands toestellen - demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweedehands toestellen- is de BV Bouwhuis Mechelen aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de levering.

3. T.a.v. de professioneel geldt dat verborgen gebreken slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de 10 kalenderdagen na ontdekking ervan schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken kunnen uitsluitend tot vergoeding aanleiding geven indien de goederen niet door de medecontractant zelf op enige wijze werden gemanipuleerd. Bovendien is een vordering op grond van verborgen gebreken slechts mogelijk tot 2 jaar na de aankoop. Verborgen gebreken waaromtrent de BV Bouwhuis Mechelen aantoont dat er in haren hoofde een “onoverwinnelijke onwetendheid” bestaat, geven nooit aanleiding tot vrijwaring.

De eventuele vergoeding voor verborgen gebreken zal de prijs van de geleverde goederen niet overschrijden. De immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden kan nooit aanleiding geven tot schadeloosstelling.

Hetgeen sub artikel 11.2. wordt uiteengezet omtrent de wet productaansprakelijkheid geldt ook onverkort in de relatie met de  professionele klant.

Tweedehands toestellen - demonstratie- en toonzaalmodellen zijn ook te beschouwen als tweede handstoestellen- worden evenwel steeds verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van hun zichtbare en verborgen gebreken, die door de klant worden aanvaard.

Wat betreft natuursteen wordt uitdrukkelijk door de koper aanvaard dat, gelet op de aard van het materiaal, zekere afwijkingen in kwaliteit, oppervlakte, kleur, tint, dikte, maat en rechtheid kunnen zijn, die niet als een niet-conformiteit kunnen worden beschouwd zolang deze afwijkingen binnen de door het WTCB vastgestelde marges blijven.

4. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt. Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie.

5. De originele factuur moet worden voorgelegd om van de garantie te kunnen genieten.


Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of professioneel aan het Bouwhuis Mechelen kenbaar heeft gemaakt bij zijn bestelling.

2. Bestellingen worden, indien van toepassing, afgeleverd binnen de opgegeven termijn, en in principe binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling. Een door Bouwhuis Mechelen BV vermelde leveringsdatum is opzichtens professionelen slechts indicatief.

3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of professioneel hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de BV Bouwhuis Mechelen het bedrag dat de consument of professioneel betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product redelijkerwijze niet mogelijk blijkt te zijn, zal Bouwhuis Mechelen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Bouwhuis Mechelen.

6. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant aan de BV Bouwhuis Mechelen van al hetgeen hij als tegenprestatie van de geleverde of te leveren goederen verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten, eventuele schadevergoedingen en de verzendkosten.

Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant-consument vanaf het moment dat hij of een door hem aangeduide derde het goed in ontvangst nam. Indien de bestelde goederen reizen met een door de klant-consument gekozen vervoerder is dit steeds op zijn risico. De bestelde goederen reizen evenwel steeds op het risico van de klant niet-consument.

7. Bestellingen op deze site kunnen alleen in België worden bezorgd. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur-gelijkvloers.


Artikel 13 - Betaling

 • Tenzij de site in onmiddellijke betaling voorziet of tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de consument of door de professioneel verschuldigde bedragen in elk geval respectievelijk te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 of binnen de 14 dagen na de bestelling.
 • Indien de site in onmiddellijk betaling voorziet, kan de klant de producten betalen via de volgende betaalmiddelen: …
 • Bij de plaatsing van de bestelling dienen de producten betaald te worden.
 • Indien de klant betaalt via bankoverschrijving, zal Bouwhuis Mechelen de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als Bouwhuis Mechelen de volledige betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling ontvangt, heeft Bouwhuis Mechelen het recht om de bestelling automatisch te annuleren.

5. De consument of professioneel heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bouwhuis Mechelen te melden.

6. Een niet- of onvolledige betaling door de klant van één factuur op haar vervaldag, verleent aan Bouwhuis Mechelen het recht om al haar bestaande contractuele verplichtingen t.a.v. die klant op te schorten. Tevens worden in dergelijk geval alle, ook niet-vervallen, facturen uitgeschreven aan die klant, meteen opeisbaar. Bij niet- of laattijdige betaling is tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag t.b.v. 1% per aangevatte maand, meer een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125 €. (Uitsluitend) t.a.v. een klant-consument, in de zin van het WER, is Bouwhuis Mechelen een gelijke schadevergoeding verschuldigd ingeval van laattijdige betaling.

Artikel 14 – Klachtenprocedure (enkel voor consumenten)

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bouwhuis Mechelen.
 • De consument kan steeds klacht indienen bij de Europese Unie via het ‘Online Dispute Resolution’-platform. Dit platform is te bereiken via www.ec.europa.eu/consumers/odr. De consument kan tevens steeds contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consument België; Hollandstraat 13, 1060 Brussel, odr@eccbelgium.be, tel +3228923712.


Artikel 15 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Bouwhuis Mechelen en de consument of professioneel waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • In geval van betwisting zijn, behoudens voor consumenten en behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.
 • De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen.

Artikel 16 - Overmacht

 • Zowel Bouwhuis Mechelen als de klant doen er alles aan om haar hun verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen.
 • T.a.v. professionelen kan Bouwhuis Mechelen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in haar macht liggen.

T.a.v. consumenten kunnen zowel Bouwhuis Mechelen als de consument niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in hun macht liggen.

Als overmacht worden onder meer beschouwd (niet limitatief): brand, oorlog, stakingen en / of lock-outs bij Bouwhuis Mechelen / haar toeleveranciers / haar vervoerders / …, pannes van nutsvoorzieningen (elektriciteit, internet, …).


Artikel 17 – Aansprakelijkheid van Bouwhuis Mechelen

De BV Bouwhuis Mechelen is enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude, opzettelijke fout en zware fout in hoofde van zichzelf of van haar aangestelden of lasthebbers. De BV Bouwhuis Mechelen is, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte, lichamelijke of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomsten-derving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De aansprakelijkheid van Bouwhuis Mechelen is in ieder geval beperkt tot het bedrag gedekt door haar verzekering. In geval geen dekking voorhanden is, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Bouwhuis Mechelen beperkt tot een maximaal bedrag van 5.000,00 EUR (m.i.v. alle mogelijke kosten: dagvaarding, RPV, …).


Artikel 18 – Contractuele wanprestatie

Ingeval van contractuele wanprestatie, heeft de klant, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht, enkel het recht om de overeenkomst te ontbinden ingeval van zware fout in hoofde van de BV Bouwhuis Mechelen en indien de klant de BV Bouwhuis Mechelen uiterlijk 14 dagen na de ontdekking van de zware fout schriftelijk in kennis stelt.

De BV Bouwhuis Mechelen heef het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de klant; (iii) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant; Ingeval van ontbinding behoudt de BV Bouwhuis Mechelen zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die zij lijdt en worden alle vorderingen van de BV Bouwhuis Mechelen onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 19 – Gebruik van persoonsgegevens 

Bouwhuis Mechelen gebruikt de persoonsgegevens van de klant uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid zoals vermeld op haar website.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x